ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ


ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਸੰਸ


ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਵਰਤੋਂ


ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਪਹੁੰਚ

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਹੈ। Trailer Wizards Ltd., Trailer Wizards Ltd. ਦੀ ਸੋਝੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ (ਹੋਰਨਾਂ) ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਜੇ Trailer Wizards Ltd. ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

Trailer Wizards Ltd. ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ, Trailer Wizards Ltd. ਦੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, “ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਟੇਂਟ ਯਾਨੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਆਡਿਓ ਸਮੱਗਰੀ, ਵੀਡਿਓ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੁਣਨ-ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ)।

ਤੁਸੀਂ Trailer Wizards Ltd. ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ, ਅਟੱਲ, ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲਾ, ਰੋਇਲਟੀ-ਮੁਕਤ ਲਸੰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਮੀਡਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕੇ, ਮੁੜ-ਉਤਪਾਦਿਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਪਨਾ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਵਿਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ Trailer Wizards Ltd. ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉੱਪ-ਲਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਜ਼ਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੀਜੇ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ Trailer Wizards Ltd. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਧਿਰ ਦੇ (ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ)।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀ ਹੈ।

Trailer Wizards Ltd.ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਾਂ Trailer Wizards Ltd. ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ Trailer Wizards Ltd. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਯੂਜ਼ਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ Trailer Wizards Ltd. ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।


ਕੋਈ ਵਰੰਟੀ ਨਹੀਂ

ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਵਰੰਟੀਆਂ ਦੇ “ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Trailer Wizards Ltd. ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਬਗੈਰ, Trailer Wizards Ltd. ਇਹ ਵਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ:

 • ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀ
 • ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨ, ਸੱਚੀ, ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰਮਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ (ਕਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਚਿਕਿਤਸਕੀ) ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ

Trailer Wizards Ltd. ਦੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ (ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕਨੂੰਨ, ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਹਵੇ):

 • ਉਸ ਸੀਮਾ ਤਕ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਿਸੇ ਪਰਤੱਖ ਹਾਨੀ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਲਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 • ਕਿਸੇ ਅਪਰਤੱਖ, ਖਾਸ ਜਾਂ ਨਤੀਜਨ ਹਾਨੀ ਲਈ
 • ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ, ਆਮਦਨ, ਆਮਦ, ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦੀ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ, ਨੇਕਨਾਮੀ ਜਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹਾਨੀ, ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ

ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ Trailer Wizards Ltd. ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਹਾਨੀ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।


ਅਪਵਾਦ

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਵੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ, ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵਰੰਟੀ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਵੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ Trailer Wizards Ltd. ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ:

 • Trailer Wizards Ltd. ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ
 • Trailer Wizards Ltd. ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ
 • ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ Trailer Wizards Ltd. ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ

ਤਰਕ-ਸੰਗਤਤਾ

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਵੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।


ਬਰਖਾਸਤਗੀ

ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ-ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਨਿਯਮ, ਵਰੰਟੀ ਅਸਵੀਕਰਨ, ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।


ਦੂਜੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ

ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ Trailer Wizards Ltd. ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

Trailer Wizards Ltd. ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ Trailer Wizards Ltd., ਪਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ, ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੋਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੇ-ਧਿਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।


ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਸਦੇ ਟਕਰਾਵ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਵੈਧ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਬਦਲਾਵ

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਭੌਤਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੌਤਿਕ ਬਦਲਾਵ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।


ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

Terms of Use

Last updated: June 2, 2016

Please read these Terms of Use carefully before using the Trailer Wizards website (the Service) operated by Trailer Wizards Ltd.

Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

This website uses cookies. By using this website and agreeing to these terms and conditions, you consent to our Trailer Wizards Ltd.’s use of cookies in accordance with the terms of Trailer Wizards Ltd.’s privacy policy.

By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service.

License to Use Website

Unless otherwise stated, Trailer Wizards Ltd. and/or its licensors own the intellectual property rights in the website and material on the website. Subject to the license below, all these intellectual property rights are reserved.

You may view, download for caching purposes only, and print pages or other content from the website for your own personal use, subject to the restrictions set out below and elsewhere in these terms and conditions.

You must not:

 • Republish material from this website (including republication on another website)
 • Sell, rent or sub-license material from the website
 • Show any material from the website in public
 • Reproduce, duplicate, copy or otherwise exploit material on this website for a commercial purpose
 • Edit or otherwise modify any material on the website
 • Redistribute material from this website (except for content specifically and expressly made available for redistribution)

Where content is specifically made available for redistribution, it may only be redistributed within the Trailer Wizards Ltd. organization.

Acceptable Use

You must not use this website in any way that causes, or may cause, damage to the website or impairment of the availability or accessibility of the website; or in any way which is unlawful, illegal, fraudulent or harmful, or in connection with any unlawful, illegal, fraudulent or harmful purpose or activity.

You must not use this website to copy, store, host, transmit, send, use, publish or distribute any material which consists of (or is linked to) any spyware, computer virus, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit or other malicious computer software.

You must not conduct any systematic or automated data collection activities (including without limitation scraping, data mining, data extraction and data harvesting) on or in relation to this website without Trailer Wizards Ltd.’s express written consent.

You must not use this website to transmit or send unsolicited commercial communications.

You must not use this website for any purposes related to marketing without Trailer Wizards Ltd.’s express written consent.

Restricted Access

Access to certain areas of this website is restricted. Trailer Wizards Ltd. reserves the right to restrict access to (other) areas of this website, or indeed this entire website, at Trailer Wizards Ltd.’s discretion.

If Trailer Wizards Ltd. provides you with a user ID and password to enable you to access restricted areas of this website or other content or services, you must ensure that the user ID and password are kept confidential.

Trailer Wizards Ltd. may disable your user ID and password in Trailer Wizards Ltd.’s sole discretion without notice or explanation.

User Content

In these terms and conditions, “your user content” means material (including without limitation text, images, audio material, video material and audio-visual material) that you submit to this website, for whatever purpose.

You grant to Trailer Wizards Ltd. a worldwide, irrevocable, non-exclusive, royalty-free license to use, reproduce, adapt, publish, translate and distribute your user content in any existing or future media. You also grant to Trailer Wizards Ltd. the right to sub-license these rights, and the right to bring an action for infringement of these rights.

Your user content must not be illegal or unlawful, must not infringe any third party's legal rights, and must not be capable of giving rise to legal action whether against you or Trailer Wizards Ltd. or a third party (in each case under any applicable law).

You must not submit any user content to the website that is or has ever been the subject of any threatened or actual legal proceedings or other similar complaint.

Trailer Wizards Ltd. reserves the right to edit or remove any material submitted to this website, or stored on Trailer Wizards Ltd.’s servers, or hosted or published upon this website.

Notwithstanding Trailer Wizards Ltd.’s rights under these terms and conditions in relation to user content, Trailer Wizards Ltd. does not undertake to monitor the submission of such content to, or the publication of such content on, this website.

No Warranties

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Trailer Wizards Ltd. makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website.

Without prejudice to the generality of the foregoing paragraph, Trailer Wizards Ltd. does not warrant that:

 • This website will be constantly available, or available at all
 • The information on this website is complete, true, accurate or non-misleading

Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any (legal, financial or medical) matter you should consult an appropriate professional.

Limitations of Liability

Trailer Wizards Ltd. will not be liable to you (whether under the law of contract, the law of torts or otherwise) in relation to the contents of, or use of, or otherwise in connection with, this website:

 • To the extent that the website is provided free-of-charge, for any direct loss
 • For any indirect, special or consequential loss
 • For any business losses, loss of revenue, income, profits or anticipated savings, loss of contracts or business relationships, loss of reputation or goodwill, or loss or corruption of information or data

These limitations of liability apply even if Trailer Wizards Ltd. has been expressly advised of the potential loss.

Exceptions

Nothing in this website disclaimer will exclude or limit any warranty implied by law that it would be unlawful to exclude or limit; and nothing in this website disclaimer will exclude or limit Trailer Wizards Ltd.’s liability in respect of any:

 • Death or personal injury caused by Trailer Wizards Ltd.’s negligence
 • Fraud or fraudulent misrepresentation on the part of Trailer Wizards Ltd.
 • Matter which it would be illegal or unlawful for Trailer Wizards Ltd. to exclude or limit, or to attempt or purport to exclude or limit, its liability

Reasonableness

By using this website, you agree that the exclusions and limitations of liability set out in this website disclaimer are reasonable.

If you do not think they are reasonable, you must not use this website.

Termination

We may terminate or suspend access to our Service immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the Terms.

All provisions of the Terms which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

Links to Other Websites

Our Service may contain links to third­party web sites or services that are not owned or controlled by Trailer Wizards Ltd.

Trailer Wizards Ltd. has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that Trailer Wizards Ltd. shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third­party web sites or services that you visit.

Governing Law

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Canada, without regard to its conflict of law provisions.

Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between us regarding our Service, and supersede and replace any prior agreements we might have between us regarding the Service.

Changes

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material we will try to provide at least 30 days notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion. By continuing to access or use our Service after those revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, please stop using the Service.

Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us.